Sanace a renovace, které jdou historii naproti

Česko je pokladnicí kulturních památek a historických staveb, které dotvářejí obraz krajiny a městům i vesnicím propůjčují nezaměnitelný ráz. Odráží se v nich naše dějiny i úchvatná tvořivost našich předků. Jsou symbolem naší státnosti a výrazně se podílejí na pocitu národní identity.

České památky, spolu s živou kulturou, vytváří přitažlivý obraz naší země v zahraničí vedoucí k vzájemnému poznávání a obohacování kultur jednotlivých národů. Zároveň vědomí hodnoty a nepostradatelnosti památek pro současný život ve společnosti postupně narůstá. Je proto čestnou a vysoce morální povinností současnosti uchovat českou historii i pro budoucí generace. Je však nezbytné, aby se památková péče opírala o vysokou odbornost čerpající poznatky z výzkumu řady vědních oborů. Tomuto trendu se přizpůsobily též výzkum a vývoj Sanačního programu ve společnosti Baumit. 

Ochrana památek se zrodila na konci 18. století

Počátky novodobé památkové péče sahají až do doby Velké francouzské revoluce. V roce 1790 byla ve Francii ustavena Komise pro památky, která téhož roku vydala instrukce k ochraně, inventarizaci a uchování historických a uměleckých památek. Prvním státem, který ochranu památek uzákonil, bylo v roce 1834 Řecko, zatímco v Českých zemích jsme se k ostatním ochráncům historie připojili císařským rozhodnutím v roce 1850. 

Jaké jsou příčiny degradace zdiva a omítek?

Za degradací zdiva stojí vždycky především voda. Negativní působení vody začíná už ve fázi výstavby, protože stavební materiál je vystaven jak atmosférickým vlivům, tak zabudované vlhkosti. Později voda působí v podobě vnějších vlivů, především vzlínáním do konstrukčních materiálů z okolního terénu, kondenzací vzdušné vlhkosti nebo infiltrací ze střech a odtokových systémů. Voda na stavební materiál negativně působí nepřetržitě po celou dobu existence stavby. Eroduje plochy změnami vlastního objemu v období zmrazovacích cyklů a podporuje růst plísní a mikroorganismů. Dochází tak k mechanickému rozpadu stavebních materiálů a ztrátě jejich izolačních vlastností. 

Je opravdu sůl nad zlato?

Nejvíce destruktivní vlastností vody, nejen z pohledu památkových objektů, je její schopnost rozpouštět soli obsažené v terénu a pomocí kapilárního vzlínání vlhkosti stavbu pomalu, ale systematicky solí injektovat.

Soli, které se ukládají v zasaženém objektu, jsou obvykle sírany, dusičnany a chloridy. Ve chvíli, kdy se vlhkost začne odpařovat, se ukládají na povrchu stavby i v každé prázdné štěrbině uvnitř zdiva ve formě krystalů a tvoří solné výkvěty. Zatímco chloridy a dusičnany zadržují ve zdivu vodu a způsobují jeho nadměrnou vlhkost, sírany, jako soli expanzivní, zvětšují svůj objem a způsobují mechanickou degradaci stavby. Odpověď na otázku, zda je sůl nad zlato, tedy záleží na okolnostech. Obvykle ano, ale jakmile začne trhat omítku a zdivo, je to sporné.

Jak fungují sanační systémy?

Klíčovými vlastnostmi sanačních omítek jsou nízká nasákavost a vysoká paropropustnost. Od běžných omítek se odlišují také vysokou porézností a nízkým difuzním odporem, díky nimž sanační omítky odvádí vlhkost z vnitřního zdiva na povrch, kde se může volně odpařovat. Soli tak zůstávají rozpuštěné v nízkých vrstvách zdiva, kde stavbě neškodí, nebo se ukládají v pórech materiálu a nemají žádný vliv na degradaci stavby. Estetickým bonusem sanačních systémů je naprostá absence solných map a výkvětů na povrchu omítek.

Sanační systémy Baumit

Použití speciálních sanačních systémů umožňuje zachovat původní ráz a charakter historických staveb. Není však samospasitelný. Nejprve je nutné najít příčinu vlhnutí zdiva a odstranit ji. Teprve potom je po odborném posouzení stavu objektu možné zvolit vhodnou metodu sanace objektu. Sanační program Baumit je komplexní systém pro renovaci a obnovu zdiva i finálních omítek. Nabízí efektivní řešení tam, kde standardní postupy a materiály vedou jen k oddálení potíží a podstatu problému neřeší. S produkty značky Baumit je možné zachránit a zachovat pro příští generace všechny historické a památkově chráněné objekty, které si to zaslouží. 

V oblasti sanace a renovace fasád jsme odborníci na slovo vzatí. Například čistě vápenné omítky Baumit NHL vyhovují i těm nejpřísnějším požadavkům Ústavu památkové péče. Přijďte se k nám poradit. Změříme vlhkost a zasolení Vašeho objektu a navrhneme Vám sofistikované řešení.

Sanační analýza je vykročením správnou nohou

Než se pustíte do renovace a sanace objektu, je třeba vědět v čem spočívá a jak rozsáhlé je jeho poškození. Proto Baumit poskytuje službu Sanační servis v podobě Analýzy vlhkého zdiva. Celá operace začne návštěvou zkušeného pracovníka v místě stavby, jenž posoudí a navrhne primární opatření spočívající v eliminaci příčiny vlhkosti a zasolení konstrukce. Dále na místě odebere vzorky na několika místech objektu a předá je do naší laboratoře, která vzorky analyzuje a stanoví stupeň vlhkosti a zasolení zdiva. Poté na základě výsledků laboratorní analýzy navrhneme materiálové řešení. Tím ovšem práce experta ještě nekončí. Součástí balíčku služeb je rovněž zpracování cenové nabídky na sanaci a renovaci stavby, doporučení zkušené realizační firmy a v neposlední řadě i poradenská povinnost při zahájení a v průběhu stavby. U nás v Baumitu nic nepodceňujeme a k analýze vlhkého zdiva Vám přibalíme ještě naši zkušenost, profesionalitu a odpovědnost.

Nebojte se zachraňovat

Sanace a rekonstrukce starých budov je záslužná činnost zvláště v případech, kdy se jedná o objekty s historickou hodnotou. Každý zásah má svá specifika a svá pravidla, která by měla respektovat charakter místa i doby, v níž stavba vznikla. Proto jsou produkty ze sanačního programu Baumit v dokonalém souladu s požadavky památkového zákona, naší historie i přírody.