Jak na dotaci z programu Nová zelená úsporám?

Rozhodli jste se investovat do zateplení, tepelného čerpadla, fotovoltaiky nebo výměny kotle? Projekt Nová zelená úsporám vám umožní získat finanční prostředky na pořízení a instalaci zařízení, která využívají obnovitelné zdroje energie. Jak se prokousat celým procesem? 

Vyplnění žádosti o státní dotaci se může na první pohled zdát jako složité a časově náročné, ale existují odborníci nebo celé firmy, kteří skoro všechnu úředničinu udělají za vás. Společnost Baumit poskytuje v komplexním procesu získání finanční dotace na různé typy stavebních realizací odborné poradenství. Disponuje odborným týmem regionálních zástupců nabízejících nejen technické konzultace ohledně vhodných řešení k zateplení fasády, ale také zajištění odpovídající technické dokumentace pro získání dotace. Ať už se rozhodnete jít do toho na vlastní pěst, nebo s odborníky za zády, neměli byste z toho mít strach. Když se o žádosti o dotaci dozvíte víc, určitě vám přestane nahánět hrůzu. Je to stejné jako se strašidlem ve tmě – když si na ně posvítíte, obvykle se ukáže, že není čeho se bát.

K získání státní dotace vede cesta dlouhá jen třináct kroků 

Vezmeme vás teď za ruku a vyrazíme na krátkou výpravu za dotací. Krok za krokem si projdeme všechno, co byste měli znát a co by vám mohlo v získání příspěvku na váš projekt pomoci. Tak tedy pojďme na to!

Krok první: Úvaha

Ještě předtím, než podáte žádost o státní dotaci, si musíte promyslet, která opatření jsou pro vás výhodná a která nikoli. S každou dotací je totiž spojena povinnost žadatele přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu.
Výše finanční podpory bude odpovídat rozsahu opatření, která pro svůj projekt zvolíte. Spojíte-li například zateplení domu s využitím obnovitelných zdrojů, výměnou oken nebo využitím dešťové vody, dotace poroste s každým dalším opatřením.

Krok druhý: Vaše finanční možnosti

Než žádost vyplníte, musíte počítat s tím, že celý projekt financujete vy sami a peníze z dotace vám přijdou na účet až ve chvíli, kdy realizaci podporovaných opatření ukončíte a řádně doložíte. Výjimkou je dotační titul Oprav dům po babičce, který nabízí peníze předem. Pokud nechcete svoje finance na stavbu nebo rekonstrukci vyčerpat najednou, je možné rozdělit svůj záměr na etapy a realizovat projekty postupně. Musíte však počítat s tím, že na každou samostatnou žádost musíte doložit nový projekt i energetické hodnocení, což zvyšuje vaše náklady a snižuje finanční výtěžnost dotace. Navíc ztratíte možnost získat kombinací několika opatření vyšší dotační podporu.

Krok třetí: Pracujte s odborníky

Dříve než se pustíte do samotných prací, najděte si projektanta a energetického specialistu. Je totiž třeba zjistit podmínky, za kterých lze dotovaná opatření realizovat. Jsou dostupné v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory na stránkách novazelenausporam.cz. Některá opatření mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem a pohled odborníka vám pomůže vyhnout se při realizaci projektu pozdějším nedorozuměním.

Seznam autorizovaných osob je k dispozici na internetových stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a na stránkách České komory architektů
Kdo je oprávněn zpracovat energetické hodnocení pro jednotlivé oblasti podpory, zjistíte na stránce novazelenausporam.cz v sekci Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení

Baumit vám ale nabízí jednodušší řešení. Obraťte se na odborníky v naší firmě, kteří vám poskytnou nejen profesionální poradenství a další servis, ale zajistí pro vás i odpovídající technickou dokumentaci pro získání dotace.

Krok čtvrtý: Odborný posudek

Specialisté, které jste si vybrali, se vám budou velmi hodit. Součástí splnění podmínek dotace je totiž odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Skládá se zpravidla ze dvou částí: projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací.
V jednodušších případech, jako je kupříkladu výměna kotle, může posudek vypracovat odborná firma oprávněná k jeho instalaci.

Krok pátý: Připravte si dokumenty k podání žádosti

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu projektu, připravte si všechny potřebné dokumenty a povinné přílohy. Jedná se o odborný posudek a průkaz energetické náročnosti budovy, pokud je povinnou součástí posudku. Přehled všech požadovaných dokumentů potřebných k podání žádosti podle typu projektu najdete na stránce Podání žádosti o dotaci.
Veškeré dokumenty včetně žádosti musí být předány výhradně digitálně. Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, jednoduše naskenujte a pošlete ve formátu PDF. 

Krok šestý: Elektronická identita občana

Pro podání žádosti budete potřebovat elektronickou identifikaci neboli identitu občana. Získáte ji na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Podrobný návod, jak si ji opatřit, najdete na stránce Identita občana

Krok sedmý: Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Pořádně se nadechněte a pusťte se do vyplňování žádosti. Začněte tím, že se zaregistrujete, a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o dotaci a připojování příloh. Podáním žádosti a další administrativou lze prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. 

Krok osmý: Čekejte

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud budou spokojeni s formální stránkou, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení. 

Krok devátý: Start

Je-li vaše žádost formálně i věcně v pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám podle typu opatření běží lhůta 24 až 36 měsíců, kterou máte na provedení prací na podporovaných projektech a jejich doložení. 
S pracemi ale můžete začít již před podáním žádosti a doručením akceptačního dopisu.

Krok desátý: Zajistěte si odborný technický dozor

Realizujete-li opatření v oblasti podpory zateplení stávajícího domu nebo novostavby, je vaší povinností mít po dobu realizace zajištěn odborný technický dozor způsobilou osobou. K výběru můžete využít seznam specialistů.
Mějte na paměti, že odborný dozor musí být osoba, která není závislá na realizační firmě. Nemělo by se jednat ani o vašeho blízkého příbuzného nebo jinou blízkou osobu. Dozor musí průběžně kontrolovat prováděná opatření, jejich soulad se žádostí a pořizovat fotodokumentaci. Na závěr vypracuje a potvrdí zprávu.

Krok jedenáctý: Vyberte dodavatele prací a materiálu

Vybírejte s rozumem a nesnažte se za každou cenu ušetřit, aby se váš projekt nakonec šetřením na nesprávném místě neprodražil. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Výrobky volte velmi pečlivě. Každá technologie má svoje přednosti, ale také svoji cenu. Vyberte si renomovaného výrobce a nechte si od něho poradit.
Pro realizaci projektu v každém případě volte takovou prováděcí firmu, která disponuje osvědčením k vykonávání daných prací, a věřte, že studie recenzí je před výběrem dodavatele práce dobře investovaným časem.  
Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací odložte až po jejich provedení, i kdyby na vás dodavatel vyvíjel tlak. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem. 

Krok dvanáctý: Předložte dokumenty o provedení prací

Jsou-li všechny práce dokončeny, doložte podklady k realizaci podporovaných opatření. Doložení provedených prací provedete v informačním systému AIS SFŽP ČR (Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí České republiky). Podrobné pokyny najdete na stránce Doložení realizace.  
V případě nedostatků v doložené dokumentaci obdržíte na e-mail výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení. 

Krok třináctý: Peníze jsou na cestě!

Bezprostředně po vydání kladného rozhodnutí ministra životního prostředí bude následovat vyplacení dotace. Peníze dostanete bezhotovostním převodem na svůj účet.

Přejeme vám hodně zdaru, odvahy a invence při budování vašeho domova.