Menu

clear
Technické dokumenty
star_border

Technické dokumenty

Technické listy, Technologické předpisy, Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech naleznete vždy v detailu konrétního produktu v sekci Produkty

Certifikáty kvality

EKO-KOM

Systém managementu jakosti CQS

Systém managementu jakosti iQ Net

Sanace dle WTA

Baumit Sanova MonoTrass H

Baumit Sanova trasová omítka strojní

Technologické předpisy a příručky

Příručky pro zpracovatele

Jednovrstvá sádrová omítka UnoGold

Sádrová omítka RatioSlim

Sádrové stěrky FinoBello, FinoFill

Samonivelační stěrka Nivello Quatro

Technologické předpisy

Podlahové potěry a stěrky

Baumacol - Systém pro lepení obkladů a dlažeb

Baumit CreativTop

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. A – Úvodní ustanovení

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. B – Podklady pro navrhování

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. C – Všeobecné pokyny pro montáž

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. D – ETICS s omítkovou vrstvou

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. E – ETICS s keramickým a dekorativním obkladem

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. F - Zvláštní technická řešení

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. G – Užívání, udržba a renovace

Zateplovací systémy (ETICS) - Technologický předpis

Zateplovací systémy (ETICS) - Zdvojování zateplovacích systémů

Zateplovací systémy

Kvalitativní třída A

Plastová zatloukací talířová hmoždinka: Baumit N

Plastová šroubovací talířová hmoždinka: Baumit S

ETICS Baumit Mineral A

ETICS Baumit ProSystem EPS

ETICS Baumit ProSystem MW

ETICS Baumit StarSystem EPS PowerFlex

ETICS Baumit StarSystem EPS StarContact

ETICS Baumit StarSystem MW

Prohlášení o vlastnostech

Baumit Mineral A - ETA dle ETAG 004

Baumit open - ETA dle ETAG 004

Baumit Pro - ETA dle ETAG 004

Baumit ProSystem - ETA dle ETAG 004

Baumit Resolution - ETA dle ETAG 004

Baumit Star MW - ETA dle ETAG 004

Baumit StarSystem EPS - ETA dle ETAG 004

Prohlášení o shodě

Baumit Duo - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Power - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Pro - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit Star - národní certifikát dle ETAG 004

Baumit TWINNER - národní certifikát dle ETAG 004

Ujištění k prohlášení o shodě - Austrotherm XPS TOP P

SVT kódy Nová zelená úsporám

Norma požární bezpečnosti staveb

Od 1. 8. 2016 platí revidovaná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Zpřehledňuje a zjednodušuje problematiku zateplování fasád. Již nerozlišuje zateplení starších či nových staveb a jednoznačně definuje požadavky podle výškové kategorie budov:

Objekty s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

Na zateplení fasády smí být použity takřka všechny dostupné materiály, výrobky a systémy. Požadována je pouze jejich třída reakce na oheň E.

Objekty s požární výškou 0 < h ≤ 12,0 m

  • Již je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém)

  • ETICS jako celek musí mít třídu reakce na oheň alespoň B (vyhoví většina skladeb s EPS-F)

  • Izolant třídy reakce na oheň alespoň E (vyhoví všechny fasádní EPS vyráběné v ČR)

  • ETICS musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min (vyhoví všechny v ČR certifikované systémy)

  • ETICS musí být kontaktně spojen s podkladem (vyhoví všechny systémy lepené celoplošně nebo metodou obvodové obálky a středových terčů)

  • Při založení ETICS nad terénem je obvykle pás š. 900 mm třídy reakce na oheň A1/A2 nebo ověření podle požárních zkoušek (PKO)

Objekty s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

  • Platí stejné požadavky jako v předchozí kategorii (0 < h ≤ 12,0 m) a ještě navíc tyto:

ETICS třídy reakce na oheň A1/A2

- ve vodorovném pruhu širokém 900 mm nad otvory všech podlaží

- ve svislém pruhu širokém 900 mm na hranici objektů

- na stěnách a podhledech průjezdů a průchodů

- 1,5 m okolo oken a dveří vnitřních únikových cest (např. schodišť) a pod nimi

- 1,5 m okolo vnějších únikových cest (např. pavlačí) a nad a pod nimi

- za určitých okolností v oblasti bleskosvodu, zespod balkónů a podbití střechy

Objekty s požární výškou h > 22,5 m

  • Nově po celé výšce fasády je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém) třídy reakce na oheň A1/A2.

Když pomineme nejvyšší kategorii objektů (h > 22,5 m), je norma při zateplování benevolentní i k jiným izolantům a sestavám ETICS než jsou paušálně zmiňované sestavy s minerální vlnou (sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a nevylučuje tvorbu vlastních detailů třebas i s izolanty na bázi EPS. Pro takové detaily „na míru" ale předepisuje náročné ověřovací požárním zkoušky (zkouška středního rozměru dle ISO 13785-1 nebo velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2) a požaduje pro něj požárně klasifikační osvědčení (PKO) vydané autorizovanou zkušebnou. Oproti předchozí normě jsou nyní sjednoceny u všech zkoušek středního rozměru výkony hořáků na 100 kW/m´ a doba trvání zkoušek na 30 min bez ohledu na to, zda se jedná o sokl nebo nadpraží, novostavbu či rekonstrukci.

Úlevy z ustanovení ČSN 73 0810:2016 podle požárně klasifikačních osvědčení pro zateplovací systémy Baumit naleznete níže v Požárně klasifikačním osvědčení.

Požárně klasifikační osvědčení

PKO č.16-008 Založení systému pomocí zakládací sady

PKO č.16-012 Detail nadpraží s MW 200 mm pro okna osazena v líci

PKO č.16-013 Detail nadpraží a ostění s MW 20 mm

PKO č.16-056 Zateplovací systém Baumit Twinner

PKO č.17-004 Detail nadpraží s MW 100 mm

PKO č.17-006 Detail nadpraží s MW 200 mm

PKO č.17-007 Založení systému na hliníkový soklový profil

PKO č.17-028 Zateplovací systém Baumit Twinner-sokl

Protipožární atesty

Požadavky na požární bezpečnost

Index šíření plamene

CreativTop - protipožátní atest

GranoporTop - protipožátní atest

MosaikTop - protipožátní atest

NanoporTop Fine - protipožátní atest

NanoporTop - protipožátní atest

openTop - protipožátní atest

SilikatTop - protipožátní atest

SilikonTop - protipožátní atest

SiliporTop - protipožátní atest

Reakce na oheň

Baumit EPS - protipožární atest

Baumit Mineral - protipožární atest

Spiral Anksys - systémy s injektovaným kotvením

ETICS Baumit s EPS - Diagnostický list

ETICS Baumit s MW - Diagnostický list

Baumit EPS Combi - Pokyny pro navrhování

Baumit EPS Spiral - Pokyny pro navrhování

Baumit Mineral Combi - Pokyny pro navrhování

Baumit Mineral Spiral - Pokyny pro navrhování

Detaily

Všeobecné detaily

Aplikace fasádních profilů

Aplikace přířezů EPS-F

Schéma kotvení hmoždinek - Baumit EPS-F

Schéma kotvení hmoždinek - minerální fasádní desky

Ukončení systému na rovné stěně

Detaily u okna

Detail u okna od šíře 800 mm - roletová skříň

Nadpraží - varianta 1 (PKO-16-012)

Nadpraží - varianta 2 (PKO 16-013)

Nadpraží - varianta 3 (PKO 17-004)

Nadpraží - varianta 4 (PKO 17-006)

Nadpraží - varianta 5 (PKO-16-008)

Ostění - varianta 1 (PKO 16-008)

Ostění - varianta 2

Parapet - varianta 1

Parapet - varianta 2

Detaily soklu

Sokl zateplený - průběžný

Sokl zateplený - uskočený

Sokl zateplený - uskočený - řešení pod úrovní terénu

Sokl zateplený - zakládací sada ETICS

Založení zateplovacího systému - varianta 1 (PKO 16-008)

Založení zateplovacího systému - varianta 2 (PKO 17-007)

Detaily při ustupujícím podlaží

Detail s Okapničkou ETICS PVC se síťovinou

Detail s Rohovým profilem ETICS PVC se síťovinou

Detaily u šikmé střechy

Detail šikmé střechy - napojení na obvodovou stěnu - varianta 1

Detail šikmé střechy - napojení na obvodovou stěnu - varianta 2

Detail šikmé střechy - neodvětrávaná střecha

Detail šikmé střechy - neodvětrávaná střecha - římsa

Detail šikmé střechy - odvětrávaná střecha

Detaily u ploché střechy

Atika

Napojení na obvodovou stěnu

Řešení úpravy u atiky

Detaily lepicích kotev StarTrack

Baumit StarTrack blue v systému Baumit Star - podklad beton

Baumit StarTrack red v systému Baumit open Premium - podklad cihelné zdivo s omítkou

Kotevní schéma rozmístění lepicích kotev

Detaily systémového příslušenství

Dilatace v ploše - varianta 1

Dilatace v ploše - varianta 2

Dilatace v rohové oblasti - varianta 1

Dilatace v rohové oblasti - varianta 2

Připojovací profil pro oplechování

Vyztužení nároží - rohová lišta

Vyztužení nároží - rohový profilem s integrovanou síťovinou

Vyztužení nároží - rohový profil z pancéřové výztuže