Menu

clear
Technické dokumenty
star_border

Technické dokumenty

Technické listy, Technologické předpisy, Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech naleznete vždy v detailu konrétního produktu v sekci Produkty

Certifikáty kvality

EKOKOM

pdf

Systém managementu jakosti CQS

pdf

Systém managementu jakosti iQ Net

pdf

Sanace dle WTA

Baumit Sanova MonoTrass H

pdf

Baumit Sanova trasová omítka strojní

pdf

Technologické předpisy a příručky

Příručky pro zpracovatele

Jednovrstvá sádrová omítka UnoGold

pdf

Sádrová omítka RatioSlim

pdf

Sádrové stěrky FinoBello, FinoFill

pdf

Samonivelační stěrka Nivello Quatro

pdf

Technologické předpisy

Podlahové potěry a stěrky

pdf

Baumacol - Systém pro lepení obkladů a dlažeb

pdf

Baumit CreativTop

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. A – Úvodní ustanovení

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. B – Podklady pro navrhování

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. C – Všeobecné pokyny pro montáž

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. D – ETICS s omítkovou vrstvou

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. E – ETICS s keramickým a dekorativním obkladem

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. F - Zvláštní technická řešení

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Kpt. G – Užívání, udržba a renovace

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Technologický předpis

pdf

Zateplovací systémy (ETICS) - Zdvojování zateplovacích systémů

pdf

Zateplovací systémy

Kvalitativní třída A

Plastová zatloukací talířová hmoždinka: Baumit S

pdf

Plastová šroubovací talířová hmoždinka: Baumit S

pdf

ETICS Baumit Mineral A

pdf

ETICS Baumit ProSystem EPS

pdf

ETICS Baumit ProSystem MW

pdf

ETICS Baumit StarSystem EPS PowerFlex

pdf

ETICS Baumit StarSystem EPS StarContact

pdf

ETICS Baumit StarSystem MW

pdf

Prohlášení o vlastnostech

Baumit Mineral A - ETA dle ETAG 004

pdf

Baumit open - ETA dle ETAG 004

pdf

Baumit Pro - ETA dle ETAG 004

pdf

Baumit ProSystem - ETA dle ETAG 004

pdf

Baumit Resolution - ETA dle ETAG 004

pdf

Baumit Star MW - ETA dle ETAG 004

pdf

Baumit StarSystem EPS - ETA dle ETAG 004

pdf

Prohlášení o shodě

Baumit Duo - národní certifikát dle ETAG 004

pdf

Baumit Power - národní certifikát dle ETAG 004

pdf

Baumit Pro - národní certifikát dle ETAG 004

pdf

Baumit Star - národní certifikát dle ETAG 004

pdf

Baumit TWINNER - národní certifikát dle ETAG 004

pdf

Ujištění k prohlášení o shodě - Austrotherm XPS TOP P

pdf

SVT kódy Nová zelená úsporám

Baumit EPS Duo

pdf

Baumit EPS Pro

pdf

Baumit EPS Star

pdf

Baumit EPS Star_xuWFtBb

pdf

Baumit Mineral Duo

pdf

Baumit Mineral Pro

pdf

Baumit Mineral Star

pdf

Baumit open

pdf

Baumit open Plus

pdf

Baumit open Premium

pdf

Norma požární bezpečnosti staveb

Od 1. 8. 2016 platí revidovaná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Zpřehledňuje a zjednodušuje problematiku zateplování fasád. Již nerozlišuje zateplení starších či nových staveb a jednoznačně definuje požadavky podle výškové kategorie budov:

Objekty s požární výškou h = 0 m (jednopodlažní)

Na zateplení fasády smí být použity takřka všechny dostupné materiály, výrobky a systémy. Požadována je pouze jejich třída reakce na oheň E.

Objekty s požární výškou 0 < h ≤ 12,0 m

  • Již je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém)

  • ETICS jako celek musí mít třídu reakce na oheň alespoň B (vyhoví většina skladeb s EPS-F)

  • Izolant třídy reakce na oheň alespoň E (vyhoví všechny fasádní EPS vyráběné v ČR)

  • ETICS musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min (vyhoví všechny v ČR certifikované systémy)

  • ETICS musí být kontaktně spojen s podkladem (vyhoví všechny systémy lepené celoplošně nebo metodou obvodové obálky a středových terčů)

  • Při založení ETICS nad terénem je obvykle pás š. 900 mm třídy reakce na oheň A1/A2 nebo ověření podle požárních zkoušek (PKO)

Objekty s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

  • Platí stejné požadavky jako v předchozí kategorii (0 < h ≤ 12,0 m) a ještě navíc tyto:

ETICS třídy reakce na oheň A1/A2

- ve vodorovném pruhu širokém 900 mm nad otvory všech podlaží

- ve svislém pruhu širokém 900 mm na hranici objektů

- na stěnách a podhledech průjezdů a průchodů

- 1,5 m okolo oken a dveří vnitřních únikových cest (např. schodišť) a pod nimi

- 1,5 m okolo vnějších únikových cest (např. pavlačí) a nad a pod nimi

- za určitých okolností v oblasti bleskosvodu, zespod balkónů a podbití střechy

Objekty s požární výškou h > 22,5 m

  • Nově po celé výšce fasády je požadována ucelená sestava vnějšího zateplení (= certifikovaný systém) třídy reakce na oheň A1/A2.

Když pomineme nejvyšší kategorii objektů (h > 22,5 m), je norma při zateplování benevolentní i k jiným izolantům a sestavám ETICS než jsou paušálně zmiňované sestavy s minerální vlnou (sestavy třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a nevylučuje tvorbu vlastních detailů třebas i s izolanty na bázi EPS. Pro takové detaily „na míru" ale předepisuje náročné ověřovací požárním zkoušky (zkouška středního rozměru dle ISO 13785-1 nebo velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2) a požaduje pro něj požárně klasifikační osvědčení (PKO) vydané autorizovanou zkušebnou. Oproti předchozí normě jsou nyní sjednoceny u všech zkoušek středního rozměru výkony hořáků na 100 kW/m´ a doba trvání zkoušek na 30 min bez ohledu na to, zda se jedná o sokl nebo nadpraží, novostavbu či rekonstrukci.

Úlevy z ustanovení ČSN 73 0810:2016 podle požárně klasifikačních osvědčení pro zateplovací systémy Baumit naleznete níže v Požárně klasifikačním osvědčení.

Požárně klasifikační osvědčení

PKO č.16-008 Založení systému pomocí zakládací sady

pdf

PKO č.16-012 Detail nadpraží s MW 200 mm pro okna osazena v líci

pdf

PKO č.16-013 Detail nadpraží a ostění s MW 20 mm

pdf

PKO č.16-056 Zateplovací systém Baumit Twinner

pdf

PKO č.17-004 Detail nadpraží s MW 100 mm

pdf

PKO č.17-006 Detail nadpraží s MW 200 mm

pdf

PKO č.17-007 Založení systému na hliníkový soklový profil

pdf

PKO č.17-028 Zateplovací systém Baumit Twinner-sokl

pdf

Protipožární atesty

Požadavky na požární bezpečnost

pdf

Index šíření plamene

CreativTop - protipožátní atest

pdf

GranoporTop - protipožátní atest

pdf

MosaikTop - protipožátní atest

pdf

NanoporTop Fine - protipožátní atest

pdf

NanoporTop - protipožátní atest

pdf

openTop - protipožátní atest

pdf

SilikatTop - protipožátní atest

pdf

SilikonTop - protipožátní atest

pdf

SiliporTop - protipožátní atest

pdf

Reakce na oheň

Baumit EPS - protipožární atest

pdf

Baumit Mineral - protipožární atest

pdf

Spiral Anksys - systémy s injektovaným kotvením

ETICS Baumit s EPS - Diagnostický list

pdf

ETICS Baumit s MW - Diagnostický list

pdf

Baumit EPS Combi - Pokyny pro navrhování

pdf

Baumit EPS Spiral - Pokyny pro navrhování

pdf

Baumit Mineral Combi - Pokyny pro navrhování

pdf

Baumit Mineral Spiral - Pokyny pro navrhování

pdf

Detaily

Všeobecné detaily

Aplikace fasádních profilů

pdf

Aplikace přířezů EPS-F

pdf

Schéma kotvení hmoždinek - Baumit EPS-F

pdf

Schéma kotvení hmoždinek - minerální fasádní desky

pdf

Ukončení systému na rovné stěně

pdf

Detaily u okna

Detail u okna od šíře 800 mm - roletová skříň

pdf

Nadpraží - varianta 1 (PKO-16-012)

pdf

Nadpraží - varianta 2 (PKO 16-013)

pdf

Nadpraží - varianta 3 (PKO 17-004)

pdf

Nadpraží - varianta 4 (PKO 17-006)

pdf

Nadpraží - varianta 5 (PKO-16-008)

pdf

Ostění - varianta 1 (PKO 16-008)

pdf

Ostění - varianta 2

pdf

Parapet - varianta 1

pdf

Parapet - varianta 2

pdf

Detaily soklu

Sokl zateplený - průběžný

pdf

Sokl zateplený - uskočený

pdf

Sokl zateplený - uskočený - řešení pod úrovní terénu

pdf

Sokl zateplený - zakládací sada ETICS

pdf

Založení zateplovacího systému - varianta 1 (PKO 16-008)

pdf

Založení zateplovacího systému - varianta 2 (PKO 17-007)

pdf

Detaily při ustupujícím podlaží

Detail s Okapničkou ETICS PVC se síťovinou

pdf

Detail s Rohovým profilem ETICS PVC se síťovinou

pdf

Detaily u šikmé střechy

Detail šikmé střechy - napojení na obvodovou stěnu - varianta 1

pdf

Detail šikmé střechy - napojení na obvodovou stěnu - varianta 2

pdf

Detail šikmé střechy - neodvětrávaná střecha

pdf

Detail šikmé střechy - neodvětrávaná střecha - římsa

pdf

Detail šikmé střechy - odvětrávaná střecha

pdf

Detaily u ploché střechy

Atika

pdf

Napojení na obvodovou stěnu

pdf

Řešení úpravy u atiky

pdf

Detaily lepicích kotev StarTrack

Baumit StarTrack blue v systému Baumit Star - podklad beton

pdf

Baumit StarTrack red v systému Baumit open Premium - podklad cihelné zdivo s omítkou

pdf

Kotevní schéma rozmístění lepicích kotev

pdf

Detaily systémového příslušenství

Dilatace v ploše - varianta 1

pdf

Dilatace v ploše - varianta 2

pdf

Dilatace v rohové oblasti - varianta 1

pdf

Dilatace v rohové oblasti - varianta 2

pdf

Připojovací profil pro oplechování

pdf

Vyztužení nároží - rohová lišta

pdf

Vyztužení nároží - rohový profilem s integrovanou síťovinou

pdf

Vyztužení nároží - rohový profil z pancéřové výztuže

pdf