Etický kodex a ochrana oznamovatele
star_border

ETICKÝ KODEX

koncernových společností skupiny Schmid Industrieholding

SIH Kodex chování

1. Při veškerých činnostech jednáme v souladu se zákony

 • Dodržujeme zákony a úřední předpisy zemí, v nichž provozujeme svou činnost. 
 • Jsme si vědomi toho, že v důsledku jednání v rozporu se zákony a předpisy může dojít nejen ke ztrátě dobré pověsti, ale mohou z něj vyplývat i peněžité a trestněprávní sankce. 
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří porušují zákony, jsou za své jednání osobně odpovědní. 
 • Každý zaměstnanec je povinen se neustále informovat o tom, jaké právní předpisy jsou aktuálně platné v oblasti odpovědnosti, která mu náleží, a je povinen dané předpisy dodržovat. 

2. Férové jednání v oblasti hospodářské soutěže

 • Transparentní a férová hospodářská soutěž je základním předpokladem pro fungování tržního hospodářství a ekonomie volného trhu. 
 • Neuzavíráme proto žádné dohody s konkurencí, které by byly v rozporu s hospodářskou soutěží, a striktně dodržujeme zákony na ochranu hospodářské soutěže. 
 • Mezi dohody, které jsou v rozporu s hospodářskou soutěží, patří zvláště různé dohody týkající se cen, rozdělení trhů a regionů, přidělování zákazníků, omezování volné soutěže na základě dohod s jinými subjekty, vytváření exkluzivity atd. 
 • Nepřípustné jsou nejen výslovné dohody, ale i odsouhlasené způsoby chování. 
 • Rovněž uskutečňování výměny informací s konkurencí může být považováno za odsouhlasený způsob chování (zvláště v případě výměny informací týkajících se cen, nákladů, ziskových marží, podmínek, zákazníků, nabídek atd.), a je proto nutné od takového chování upustit. 

3. Zákaz korupce

 • Úplatky jsou hrozbou pro právní stát a také – neboť se tím porušují zásady rovného zacházení – pro regulérní hospodářskou soutěž.

 • Korupce je trestný čin. 

 • V každém případě je nutno se korupce vyvarovat. 

 • Co chápeme pod pojmem korupce? 

 • Pod pojmem korupce se rozumí přímé nebo nepřímé nabízení či přijímání výhod, díky nimž se mohou nepřípustným způsobem ovlivňovat obchodní transakce nebo může vzniknout dojem, že tomu tak je. 

 • Nabízení finančních částek nebo peněžních výhod není přípustné. Přijímání a dávání darů je přípustné pouze do té míry, pokud se jedná o věci nepatrné hodnoty. Co se tím konkrétně myslí, je nutno v případě pochyb konzultovat a vyjasnit s vedením příslušného oddělení, resp. s vedením firmy. Je nutno dodržovat zákony a předpisy platné v dané zemi! 

4. Bezpečnost při práci

 • Udržování kvality a zachovávání bezpečnosti našich produktů je rovněž maximálně důležité, stejně jako vytváření bezpečného pracovního prostředí. 
 • Zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí jednak vytvářením technických rámcových podmínek, jednak vydáváním odpovídajících pokynů a poskytováním školení. 
 • Stále sledujeme zákony týkající se pracovněprávní oblasti, platné v příslušných zemích, jakož i mezinárodní normy.

5. Zdraví 

 •  Fyzické a psychické zdraví našich zaměstnanců je pro nás na prvním místě. Naši zaměstnanci jsou základem naší společnosti, bez nich by společnost nemohla fungovat. 
 • Naši zaměstnanci se proto starají o své zdraví, ale mimo to jim záleží i na zdraví jejich spolupracovníků.

6. Ochrana životního prostředí

 • Vědomé zacházení s přírodou a životním prostředím patří pro koncern Schmid Industrieholding k samozřejmostem, a proto se zaměřujeme na výzkum a vývoj ve vztahu k ochraně životního prostředí a klimatu.
 • Poskytujeme nejvyšší standardy kvality a zároveň probíhá výroba tak, aby byla co nejšetrnější k životnímu prostředí.
 • Garantujeme dodržování platných ustanovení a standardů na ochranu životního prostředí. Své zdroje využíváme s obezřetností a udržitelným způsobem. Naším cílem je, aby se u již použitých produktů nebo materiálů po uplynutí jejich přirozeného životního cyklu provedla recyklace a daly se znovu integrovat do hospodářského oběhu.

7. Zabránění konfliktům zájmu

 • Zaměstnanci koncernu Schmid Industrieholding jsou povinni se vyhýbat situacím, ve kterých by jejich osobní nebo ekonomické zájmy mohly být v rozporu se zájmy společnosti. K obchodním dohodám a domluvám je vždy zapotřebí mít předem písemný souhlas vedení firmy. To platí zvláště s ohledem na vedlejší činnosti pro konkurenci, zákazníky nebo dodavatele, jakož i finanční účast (podíly). 
 • Využívání profesní činnosti k získání osobních výhod je výslovně zakázáno. Nikdy nesmí docházet ke zvýhodňování obchodních partnerů na základě osobních zájmů. 
 • Provozní prostředky je třeba používat šetrně, použití pro soukromé účely je povoleno pouze v rámci podnikových dohod. 
 • Se zdroji a majetkem koncernu Schmid Industrieholding je nutno nakládat pečlivě a hospodárně. Obchodní rozhodnutí jsou přijímána na právním základě a v souladu s obchodními zásadami.

8. Bedlivé zacházení s údaji a informacemi 

 • Údaje týkající se společnosti a související s ní, jakož i informace o našich obchodních partnerech jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob za použití aktuálních technických a organizačních bezpečnostních opatření. 
 • Klademe maximální důraz na ochranu osobních informací a nakládáme s takovými informacemi v souladu se zákonnými předpisy. 
 • Interní podnikové údaje a informace jsou považovány za důvěrné, a tak s nimi tedy naši zaměstnanci zacházejí.

9. Respekt

 •  K našim zaměstnancům, obchodním partnerům a konkurenci přistupujeme s respektem. 
 • Lidská práva jsou jediným závazným normativním systémem pravidel s globální platností, který se netýká pouze států, ale i společností. Koncern Schmid Industrieholding se hlásí k lidským právům a uznává „Všeobecnou deklaraci lidských práv“. 
 • V koncernu Schmid Industrieholding respektujeme každého člověka bez ohledu na jeho věk, pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, náboženskou příslušnost a sexuální orientaci. Respektujeme práva, důstojnost a soukromí každého člověka. 
 • Koncern Schmid Industrieholding očekává od všech svých zaměstnanců, že budou jednat se zákazníky, obchodními partnery a konkurencí s respektem a nebudou nikoho diskriminovat. Stejné jednání s respektem pak očekáváme při jednání s našimi zaměstnanci.
 • Netolerujeme žádnou diskriminaci ani obtěžování našich zaměstnanců.

ETICKÝ KODEX koncernových společností skupiny Schmid Industrieholding

Ochrana oznamovatele - Whistleblowing

V Baumitu věříme, že etický kodex společnosti poskytuje neomezený prostor pro otevřenou diskusi i oprávněnou kritiku. V rámci této filozofie aktivně podporujeme naše zaměstnance v tom, aby mohli beze strachu upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které v Baumitu zastáváme. 

Etická linka

Abychom otevřeli zaměstnancům další možnosti, zavedli jsme etickou linku, prostřednictvím které je možné takové oznámení podat i anonymně, bez obav z odhalení totožnosti oznamovatele. Pro tyto případy jsme uzavřeli smlouvu s nezávislou firmou, která vždy postupuje tak, aby striktně ochránila totožnost osob, které se rozhodly sdělit touto formou svoji stížnost nebo podezření.

Kdo může podat oznámení?

 • zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání 
 • dobrovolníci nebo stážisté
 • osoby samostatně výdělečně činné působící jako dodavatelé nebo ucházející se o zakázku
 • zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby pracující pod dohledem dodavatelů
 • osoby mající majetkovou účast nebo členové orgánů společnosti 

Co by mělo být oznámeno?

 • trestný čin nebo přestupek
 • porušení zásad, pravidel, vnitřních předpisů nebo postupů společnosti 
 • šikana, obtěžování, diskriminace nebo zneužívání návykových látek
 • porušení pravidel týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítě a informačních systémů
 • ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob
 • poškození životního prostředí
 • nedodržení jiných zákonných povinností
 • pokusy o potlačení nebo utajení jakýchkoli informací týkajících se výše uvedeného

Jak podat oznámení?

Procesem podání oznámení vás provede portál etické linky, kde naleznete podrobné informace týkající se podání a prošetření oznámení. 

Kdo oznámení prošetří?

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou provozuje nezávislá společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Pověřené osoby BDO Audit s.r.o. prošetří každé podané oznámení. 

Jak se dozvím, že oznámení bylo prošetřeno?

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a v případě potřeby budou přijata opatření ke sjednání nápravy nebo vyvozeny důsledky ze zjištěných skutečností. O závěrech šetření budete informování do 30 dnů ode dne podání oznámení prostřednictvím etické linky (tuto lhůtu lze s ohledem na složitost šetření případu prodloužit až o 60 dnů).

Pověřená osoba za poskytovatele:
Mgr. Stanislav Klika
ředitel, vedoucí služeb rizikového poradenství BDO Audit s.r.o.

Zodpovědná osoba za společnost Baumit, spol. s r.o.:
Bc. Andrea Námisňáková, MBA
HR manažer