star_border

Zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů BAUMIT, spol. s r.o. a jejich kontaktních osob

BAUMIT, spol. s r.o., jako výrobce a obchodník se stavebními materiály obchodní značky BAUMIT, dále v textu jen „Společnost“, tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dále v textu jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále v textu jen „Nařízení“, případně v textu společně jako „právní předpisy o ochraně osobních údajů“, tímto informuje, že má v úmyslu o svých obchodních partnerech a jejich kontaktních osobách shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu jimi poskytnutém pro účely níže v bodu 5. uvedené.

Společnost tímto stanovuje pravidla a podmínky, za nichž jakožto správce zpracovává osobní údaje obchodního partnera a jeho kontaktních osob, tedy i členů statutárních orgánů, zaměstnanců a dalších zástupců obchodního partnera (dále jen „subjekty údajů“) a informuje subjekty údajů o tomto zpracování. Pokud je obchodní partner sám subjektem údajů, např. fyzickou osobou, vztahují se na zpracování jeho osobních údajů stejná ustanovení.

 1. Obchodním partnerem se rozumí především objednatelé, dodavatelé či poskytovatelé služeb, se kterými Společnost jedná o uzavření smlouvy nebo je s nimi ve smluvním vztahu.

 2. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace nebo kombinace takovýchto informací, která umožní identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

 3. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor takovýchto operací, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 4. Správcem osobních údajů níže definovaných je Společnost, případně subjekt tímto určený, který dbá na pravidla ochrany osobních údajů stejně jak Společnost.

 5. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává Společnost osobní údaje, které tvoří:
  a) informace o úkonech subjektů údajů v rámci plnění smlouvy;
  b) informace o zprávách zasílaných subjekty údajů;
  c) informace o platebním styku mezi Společností a subjekty údajů, pokud v souvislosti s plněním smlouvy k takovému platebnímu styku dochází;
  d) identifikační, adresní a kontaktní údaje uvedené při uzavírání nebo plnění smlouvy;
  e) záznamy o vzájemné komunikaci mezi subjekty údajů a Společností;
  f) informace jiným způsobem sdělené subjekty údajů Společnosti.

 6. Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností zpracovávány za následujícími účely:
  a) uzavření a plnění smlouvy s obchodním partnerem, (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž stranou je obchodní partner a subjekt údajů je tímto obchodním partnerem, zaměstnancem nebo kontaktní osobou obchodního partnera);
  b) evidence subjektů, adres a kontaktů a vedení zákaznických účtů obchodního partnera (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž stranou je obchodní partner);
  c) oslovení v rámci přímého marketingu nových a stávajících obchodních partnerů (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu Společnosti);
  d) vnitřní administrativní potřeby, včetně tvorby statistik a evidencí (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu Společnosti);
  e) ochrana majetku a právních nároků Společnosti (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu Společnosti).

 7. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu danou zvláštním právním předpisem, a pokud takového předpisu není, pak po dobu trvání smlouvy s obchodním partnerem a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení Smlouvy či protiprávního jednání obchodního partnera nebo subjektů údajů.

 8. Subjekty údajů jsou oprávněny osobně v sídle Společnosti (Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem) či v písemné formě na doručovací adrese sídla Společnosti (Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: privacy@baumit.cz):
  a) požadovat přístup k jeho osobním údajům;
  b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  c) požadovat omezení zpracování osobních údajů;
  d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
  e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  f) využít práva na přenositelnost osobních údajů;
  g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice;
  h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

 9. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti a v těchto případech jsou příjemci především orgány veřejné správy.